วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน 7

                  ให้นักศึกษาศึกษารายะเอียดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วตอบคำถาม

1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด
     ตอบ ประกาศ 11 มิถุนายน 2546 บังคับใช้ 12 มิถุนายน 2546
...........................................................................................................................................................
2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง 
   ตอบ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  บุคลากรทางการศึกษาอื่น
..........................................................................................................................................................
3. คุรุสภามีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 
    ตอบ คุรุสภามีจุดประสงค์หลัก 3 ข้อ คือ 
             1.กำหนดมาตรฐานวิชาชีพออกเเละเพิกถอนวิชาชีพ กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตราวิชาชีพเเละจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู
              2.กำหนดนโยบายเเละการพัฒนาวิชาชีพ
               3.ประสานเเละส่งเสริมการศึกษาเเละการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
........................................................................................................................................................
4. อำนาจหน้าที่คุรุสภา มีอะไรบ้าง
    ตอบ คุรุสภามีอำนาจหน้าที่ 15 ข้อ คือ
1.กำหนดมาตรฐานวิชาชีพเเละจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.ควบคุมความประพฤติเเละการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3.ออกใบอนุญาติให้เเก่ผู้ที่ขอใบประกอบวิชาชีพ
4.พักใช้หรือเพิกถอนใบประกิบวิชาชีพ
5.สนับสนุน ส่งเสริมเเละพัฒนาวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเเละผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
7.รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร ตามมาตรฐานวิชาชีพ
8.รับรองความรู้ เเละประสบการณทางิชาชีพ
9.ส่งเสริมการศึกษาเเละการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
10.เป็นตัวเเทนวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย
11.ออกข้อบังคับคุรุสภา
12.ให้ข้อเสนอเเนะเเละคำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี
13.ให้คำเเนะนำหรือเสนอข้อคิดเห็นเเก่รัฐมนตรี
14.กำหนดให้คณะกรรมการอยู่ในอำนาจคุรุสภา
15.ดำเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา
...........................................................................................................................................................
5. คุรุสภาอาจมีรายได้มาจากแหล่งใด 
ตอบ ค่าธรรมเนียมพระราชบัญญํติ เงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สิน เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ให้เเก่คุรุสภา ดอก ผลที่ได้จากข้อข้างต้นดังกล่าว
........................... ........................................................................................................................
6. คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน ใครเป็นประธาน 
ตอบ คณะกรรมทั้งหมดมี 39 คน ประธานกรรมการที่ ครม.เเต่งตั้ง มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือกฏหมาย
..........................................................................................................................................................
7. กรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้แทนตำแหน่งครูต้อง ประกอบด้วย 
ตอบ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเเละไม่เคยถูกพักการใช้หรือปฏิบัติการสอนมาไม่น้อยกว่า 10 ปีหรือดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 หรือมีตำเเหน่งวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไป
......................................................................................................................................................
8. คณะกรรมการคุรุสภามีหน้าที่ อะไร ได้แก่
ตอบ บริหารเเละดำเนินการตามวัตถุประสงค์เเละอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา ให้คำปรึกษาเเนะนำ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 54 ควบคุม ดูเเล การดำเนินงานเเละการบริหารทั่วไปตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกำหนด
........................................................................................................................................................
9. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน ประธานคือใคร หน้าที่สำคัญ 
ตอบ มีทั้งหมด 17 คน ประธานกรรมการคือคณะรัฐมนตรีเเต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่พิจารณาการออกใบประกอบวิชาชีพ การพักใช้เเละการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
...............................................................................................................................................................
10. ผู้เป็นเลขาธิการคุรุสภา จะต้องมีอายุไม่เกิน
ตอบ ผู้ี่เป็นเลขาธิการคุรุสภา มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์เเละไม่เกิน 65 ปี
..........................................................................................................................................................
11. ผู้ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยใคร ยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ ผู้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เช่น ครูฝึกสอน ผู้บริหารระดับเหนือกว่าเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้บริหารทั้งระดับปริญญาทั้งรัฐเเละเอกชน
.............................................................................................................................................................
12. คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอะไรบ้าง
ตอบ มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบบริบูรณ์ มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือวุฒิสภารองรับ ผ่านการปฏิบัติการสอนของสถานศึกษาเเละผ่านการประเมินตามเกณฑ์
.......................................................................................................................................................
13. หากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออก ไม่ต่อ ใบอนุญาต ต้องจัดกระทำอย่างไร 
ตอบ หากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออก ไม่ต่อ ใบอนุญาต ต้องยื่นอุทธรณ์เเก่คณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับเเต่วันที่ได้รับเเจ้งหรือไม่ยื่นหรือต่อใบอนุญาต
..............................................................................................................................................................
14. มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย มาตรฐานอะไร
ตอบ มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้เเละประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน
.............................................................................................................................................................
15. มาตรฐานการปฏิบัติตน ประกอบด้วยอะไร
ตอบ มาตรฐานการปฏิบัติตน ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่ออาชีพ จรรยาบรรณต้อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อสังคม
............................................................................................................................................................
16. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัย มีหน้าที่
ตอบ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัย มีหน้าที่ยกข้อกล่าวหา ตักเตือน พักการใช้ใบอนุญาต
.........................................................................................................................................................17. สมาชิกคุรุสภามี กี่ประเภทประกอบด้วย
ตอบ สมาชิกคุรุสภามี 2  ประเภท ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ เเละสมาชิกกิตติมศักดิ์
.........................................................................................................................................................
18. สมาชิกภาพของสมาชิกคุรุสภาสิ้นสุดอย่างไร
ตอบ สมาชิกภาพของสมาชิกคุรุสภาสิ้นสุดเมื่อ ตาย ลาออก คณะกรรมการให้พ้นจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการมีมิติถอดถอนสมาชิกกิตติมศักดิ์
.........................................................................................................................................................
19. สกสค.ย่อมาจาก อะไร
ตอบ สกสค.ย่อมาจาก คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการเเละสวัสดิภาพครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
..........................................................................................................................................................
20. สกสค.มีกี่คน ใครเป็นประธาน 
ตอบ  คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการเเละสวัสดิภาพครูเเละบุคลากรทางการศึกษามี 23 คน
 รมต.ศธ. นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
...........................................................................................................................................
21. ผู้ใดสอนโดยไม่มีใบอนุญาตจะต้องถูกดำเนินการอย่างไร 
ตอบ  ผู้ใดสอนโดยไม่มีใบอนุญาตจะต้องถูกดำเนินการจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
............................................................................................................................................................
22. ผู้ใดถูกพักใช้หรือแสดงตนว่ามีใบอนุญาตโดยเป็นเท็จมีโทษเป็นอย่างไร
ตอบ ผู้ใดถูกพักใช้หรือเเสดงตนว่ามีใบประกอบวิชาชีพเป็นเท็จมีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
.................................................................................................................................................................
23. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.สภาครูฯ2546 คือ ใคร
ตอบ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.สภาครูฯ 2546 คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
.................................................................................................................................................................
24. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นอย่างไร
ตอบ ต่อ/เเทน,รอง,นาญ,ขึ้น = 200,300,400,500บาท หมายถึง ค่าต่อใบอนุญาตหรือใบเเทนใบอนุญาต 200 บาท,ใบรับรอง 300 บาท,เเสดงความชำนาญการ  400 บาท, ขึ้นทะเบียนใหม่ 500 บาท
....................................................................................................................................................................

2.ให้นักศึกษาศึกษามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

1.นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพอย่างไร
   ตอบ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษานั้น ผู้ประกอบการเองต้องมีการปฎิบัติเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เเก่ผู้รับบริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพ เเละผู้ที่ประกอบวิชาชีพนั้นต้องมีความรู้ ทักษะ เเละความเชี่ยวชาฐในการประกอบอาชีพ
...........................................................................................................................................     

2.วิชาชีพควบคุมท่านเข้าใจอย่างไร
    ตอบ วิชาชีพควบคุมผู้ที่กฎกระทรวงกำหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้นต้องมีใบประกอบวิชาชีพภายใต้เงื่อนไขของคุรุสภา ซึ่งสอนเเละยกพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพมากขึ้น
........................................................................................................................................

3.การประกอบวิชาชีพควบคุมมีข้อจำกัดอย่างไร
  ตอบ การประกอบวิชาชีพควบคุมนั้น ผู้ที่มีการประกอบวิชาชีพควบคุมนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎกระทรวงคือต้องมีใบประกอบวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เมื่อมีการเพิก ถอน หรือถูกยกถอนใบประกอบวิชาชีพนั้นไม่สามารถประกอบอาชีพนั้นต่อได้
........................................................................................................................................

4.มาตรฐาน วิชาชีพทางการศึกษาหมายถึงอะไร พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพกี่ด้านประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ มาตรฐานด้านวิชาชีพนั้นประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
           1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
           2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
           3.มาตรฐานการปฏิบัติตน   
.....................................................................................................................................

5.ท่านเข้าใจมาตรฐานความรู้และประสบการณ์อย่างไร สรุปและอธิบาย
   ตอบ   มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ต้องมีความรู้เเละประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานเเสดงว่าเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ
........................................................................................................................................

6.ท่านเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของครูผู้สอนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

  ตอบ มาตรฐานการปฏิบัติงานนั้นเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุการปฏิบัติงานพร้อมจะพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตรฐานการปฏบัติตนนั้นเป็นข้อกำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
......................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น